Urban Fisk- & Skaldjursodling

Vårt mål är att tillgodose människor med hållbart och hälsosamt protein och därmed minska människors miljöpåverkan genom drastiska förändringar i hur vi producerar och konsumerar mat. För att uppnå detta behöver vi påverka och ta ansvar för hela livsmedelskedjan, vilket för oss i förlängningen innebär att odla råvaran, förädla den och även distribuera/sälja den i direkt anslutning till, och för, storstadsområden.

Det första steget i kedjan, tillika vårt första projekt, är alltså att på det mest hållbara sättet odla ett högkvalitativt och kommersiellt gångbart livsmedel. Även detta avser vi att göra i olika steg. För även om teknologin gått framåt och möjliggör storskalig landbaserad odling, så finns utmaningar som påverkar den totala hållbarheten. Exempelvis behöver energin som krävs för ett cirkulerande och renande system vara hållbar. Fodret som fisk- och skaldjuren äter får inte belasta mer än det ger.

Utmaningar som vi kommer adressera i sub-projekt och förbättra utmed vägen. Ända tills vi har en 100% hållbar produkt - på riktigt.

Status
50%

Projektering och förstudier pågår.
Uppdateras inom kort.

Så fungerar RAS

 

Det cirkulerande vattnet renas i följande steg

Mekaniskt filter - filtrerar större partiklar

UV Filter - kontrollerar bakterier och parasiter

CO2 Filter - avlägsnar CO2, kväve och sulfid

Bio Filter - filtrerar organismer och ammoniak

Partikelfilter - avlägsnar mindre partiklar.

(System från AKVA Group)

Utmaningar och angreppsätt

I en rapport från ISFA (International Salmon Farmers Association) erkänns landbaserad odling som framtidens svar på hållbar fiskproduktion. Samtidigt belyses ett antal problemområden som måste lösas innan man storskaligt kan växla om.

I vårt projekt adresserar vi alla dessa utmaningar, och ytterligare några vi själva har identifierat. Allt i syfte att vända dessa "problem" till möjligheter och konkreta lösningar för att möjliggöra produktion av en hälsosam, hållbar och konkurrenskraftig produkt både till kvalitet och pris. Nedan kan du följa vårt angreppsätt på dessa utmaningar.

Tillståndsprocess
De svenska tillståndsprocessen som är applicerbar för denna typ av vattenbruk utgör en utdragen och osäker resa för entreprenörer och investerare. Behovet av kunskap och driv hos myndigheter, i synnerhet hos kommuner för att kunna handleda och driva initiativ framåt, är stort.

Urban Seafood genom Sustainable Foods har på uppdrag av Jordbruksverket utrett hur Sverige kan skapa bättre förutsättningar för etablering och drift av vattenbruk. Ett arbete där vi kartlägger svenska kommuner och identifierar ledande och drivande regioner i syfte att att sprida kunskapen, höja kompetensen och inspirera samtliga regioner att engagera sig mer i frågor kring RAS.  Ta del av rapporten här på Sustainable Foods hemsida. 

Energi och Co2
Energiåtgången är en av de största problemen med landbaserade vattenbruk enligt ISFA eftersom det krävs uppvärmning av vatten samt kontinuerlig pumpning för effektiv cirkulation och rening.

Urban Seafood genom Sustainable Foods har genomfört en utredning på uppdrag av Jordbruksverket där vi har tittat på hur svenska RAS-odlare kan öka sin konkurrenskraft genom energieffektivisering och användandet av förnybar energi. Ta del av rapporten här på Sustainable Foods hemsida.

Fiskars välmående och kvalitet
En oro i branschen är att en landbaserad odling betyder många fiskar på litet utrymme, vilket ger otillfredsställda fiskar både vad gäller fysik och psyke. Vilket även skulle resultera i sämre kvalitet på köttet.

Uppdateras inom kort.

Hållbart foder
Fiskfoder består idag i många fall av ohållbara och i vissa fall oetiska komponenter. T.ex. används grisblod och kycklingrens som proteinutfyllnad. Som bas används i de flesta fall fiskmjöl, bestående av fisk och bifångst från våra hav. Problemet ligger i att vi behöver mer fisk till fodret - än vad som produceras i odlingen. Ett minusspel med andra ord och hjälper på så vis inte till att stoppa plundringen av våra hav.

Uppdateras inom kort.

Vatten och land
Landbaserade odlingar behöver stora mängder färskvatten, något som är en enorm bristvara runt om i världen.

Uppdateras inom kort.

Socio-ekonomiska konsekvenser
Vad händer med den traditionella fiskenäringen? Vad innebär det att fisket flyttar upp på land?

Uppdateras inom kort.

Högre prisbild
Med stora investeringar och driftskostnader för landbaserade vattenbruk så anses det omöjligt att prismässigt konkurrera med traditionella odlingar. Därmed måste konsumenten vara beredd att betala ett mycket högre pris för produkten. Det anser branschen inte vara troligt idag.

Uppdateras inom kort.

 

Stöd oss

Vill du bidra med kunskap eller kontakter? Vill du sammarbeta eller har intresse av att stödja oss finanisellt? 

Kontakta oss

Samarbetspartners